Πρόγραμμα προώθηση στην απασχόληση ανέργων 30 – 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης

Νέο πρόγραμμα με τίτλο «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ»  στο πλαίσιο της πράξης: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας. 


Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 2.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Ευρωεργασιακή συμμετέχει στα αντίστοιχα προγράμματα ( training voucher) ως πάροχος κατάρτισης προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 • παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),
 • παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και
 • πρακτική άσκηση - on the job training - συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.
Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
Ο ωφελούμενος θα λαμβάνει τις υπηρεσίες κατάρτισης πέντε ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (6 ώρες/ημέρα) και το ποσό το οποίο θα εισπράξει είναι 2.800 ευρώ. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον άνεργο στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 28/06/2019 και ώρα 14:00 και λήγει την 23/08/2019 και ώρα 23:59.Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 210 9942373, υπεύθυνη Μαρία Μαστοράκη.

Πρόγραμμα προώθηση στην απασχόληση ανέργων νέων 25 – 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης

Νέο πρόγραμμα με τίτλο «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»  στο πλαίσιο της πράξης: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 3.000 ανέργους νέους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-29 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Ευρωεργασιακή συμμετέχει στα αντίστοιχα προγράμματα ( training voucher) ως πάροχος κατάρτισης προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 • παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),
 • παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και
 • πρακτική άσκηση - on the job training - συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.
Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
Ο ωφελούμενος θα λαμβάνει τις υπηρεσίες κατάρτισης πέντε ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (6 ώρες/ημέρα) και το ποσό το οποίο θα εισπράξει είναι 2.800 ευρώ.  Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον άνεργο στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 28/06/2019 και ώρα 14:00 και λήγει την 23/08/2019 και ώρα 23:59.Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 210 9942373, υπεύθυνη Μαρία Μαστοράκη.

Πρόγραμμα δωρεάν κατάρτισης για τους συμμετέχοντες στην Κοινωφελή Εργασία

Νέο Πρόγραμμα με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας. 

Πρόκειται για την γ΄ Φάση των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ στην οποία θα ενταχθούν 30.333 ωφελούμενοι. Το νέο πρόγραμμα απασχόλησης θα έχει οκτάμηνη διάρκεια και απευθύνεται σε όλους τους δήμους της χώρας. Σκοπός είναι η προώθηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ν. 4314/2014 ως ισχύει.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Ευρωεργασιακή συμμετέχει στα αντίστοιχα προγράμματα ( training voucher) ως πάροχος κατάρτισης προσφέροντες ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης. 

 Ειδικότερα στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

·         Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών το οποίο περιλαμβάνει:

90 ώρες: Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
                 για τρία επίπεδα γνώσεων (στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες)
10 ώρες: Βασικές αρχές εργατικού δικαίου – Υγεία και ασφάλεια στην Εργασία
20 ώρες: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Ο ωφελούμενος θα λαμβάνει τις υπηρεσίες κατάρτισης πέντε ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η δράση της κατάρτισης αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης απασχόλησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

3ο Εαρινό Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Διαβάστε την ανακοίνωση

2ο Εαρινό Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Ο Μάιος είναι ο μήνας των εξετάσεων. Το γνωρίζουμε καλά είτε ως εξεταζόμενοι που πρόκειται σύντομα να αντιμετωπίσουν την πρόκληση, είτε ως γονείς οι οποίοι αγωνιούν να βρουν τρόπους να υποστηρίξουν τα παιδιά τους στη δύσκολη προσπάθεια για τις εξετάσεις ή εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατέχουν εξέχοντα ρόλο στην προετοιμασία των μαθητών όχι μόνο σε πρακτικό αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Πόσο καλά όμως διαχειριζόμαστε το άγχος των εξετάσεων ή αναγνωρίζουμε σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές που σχετίζονται με το άγχος των εξετάσεων; Τί θα μπορούσαμε να αλλάξουμε στη στάση ζωής μας και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε;

Στο 2ο Εαρινό Επιμορφωτικό Απόγευμα στην Ευρωεργασιακή, μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τις διαφορετικές εκφάνσεις του άγχους που σχετίζονται με τις εξετάσεις, δοκιμάζουμε διάφορες στρατηγικές διαχείρισης αυτών αλλά και "δοκιμαζόμαστε" μέσα από ένα βιωματικό εργαστήρι. Αναλυτικά,

Ενότητα Α: Θεωρητικό μέρος

Ορισμός και φύση του στρες των εξετάσεων, αίτια, τρόποι εκδήλωσης, επιπτώσεις και στρατηγικές αντιμετώπισης.

Ενότητα Β: Πρακτική εφαρμογή ορισμένων εκ των τεχνικών αντιμετώπισης που θα παρουσιαστούν.

📅 26/5/2017
📍 KEK Eυρωεργασιακή, Ηρώων Πολυτεχνείου 40, Ηλιούπολη
⌚ 19.00-21.00

7/4/2017, Ημερίδα:Συναισθηματικό Φαγητό & Πρότυπα Διατροφής για το παιδί, τον έφηβο και τον ενήλικα.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης και εκπαιδευτικής προσφοράς του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων Ευρωεργασιακή, διοργανώνεται μια σειρά δωρεάν σεμιναρίων-συναντήσεων με ποικίλη θεματολογία που αφορά στο σύγχρονο άνθρωπο και κοινωνική ζωή. Αξιόλογοι ομιλητές μοιράζονται τις γνώσεις, εμπειρίες και τους προβληματισμούς τους.

Την Παρασκευή, 7/4/2017 η Malvina Georgaka (Μαλβίνα Γεωργακά) Βιολόγος-MSc Διατροφολόγος μας ενημερώνει για τις πολλές "όψεις" του υπερβάλλοντος βάρους και πώς μπορούμε να το προλάβουμε ενώ προτείνει πρότυπα διατροφής για παιδιά, εφήβους κι ενήλικες. 18:30-19:30

Ο Δρ Τσίτσας Γεώργιος, Συμβουλευτικός ψυχολόγος, Ειδικό διδακτικό προσωπικό στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, μας προ(σ)καλεί στο εργαστήριο: "Συναισθηματικό φαγητό προκλήσεις και προσκλήσεις. Ο τρόπος που τρεφόμαστε επηρεάζεται απο το πώς νιώθουμε και τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα μας". 19:30-20:30

📅 7/4/2017
📍 KEK Eυρωεργασιακή, Ηρώων Πολυτεχνείου 40, Ηλιούπολη
⌚18.30-20.30

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην Παρασκευή 7/4/2017 18.30 μμ στο ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε- Ηρώων Πολυτεχνείου 40 και Ζηνοδότου, Ηλιούπολη.

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα του voucher 29-64! Ενημερώσου αναλυτικά εδώ!

Aνάρτηση Πινάκων Κατάταξης Μητρώου Ωφελουμένων - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

Μπορείς να δεις αν είσαι επιτυχών εδώ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας εργασιακός σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο για όλα τα απαραίτητα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος και τις εκπαιδευτικές μας παροχές!

ή καλέστε μας στο τηλ 210 9942373, για να εξυπηρετηθείτε από εξειδικευμένο στέλεχος μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επισκέπτεσθε τα κεντρικά γραφεία μας. (Ηρώων Πολυτεχνείου 40, Ηλιούπολη- Τ.Κ 16343)

Γιατί να επιλέξω το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε ;

To KEK ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ διαθέτει πολυετή εμπειρία, αλλά και την απαραίτητη τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδομή που του επιτρέπουν να παρέχει:
 • Αξιόπιστη ενημέρωση στους ανέργους για τη διαδικασία του Training Voucher (επιταγή κατάρτισης).
 • Αποτελεσματική Επαγγελματική Κατάρτιση –Σύνδεση και Προώθηση στην αγορά εργασίας.
 • Τήρηση των αρχών και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Εκπαίδευση από Πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτές ενηλίκων, σε σύγχρονες Εκπαιδευτικές Δομές.
 • Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε εξασφάλισε μόνιμη απασχόληση στο 35% των ωφελούμενων στο προηγούμενο πρόγραμμα training voucher.
Εξειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων επιδεικνύοντας αξιόλογο έργο και σημαντικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα τελευταία 20 χρόνια, αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων & Εργαζομένων. Διαθέτει υψηλά πρότυπα ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.

Ξεκινά Νέο Τμήμα Εκμάθησης Αγγλικών LRN

Χρειάζεσαι πτυχίο Αγγλικών;

Άμεσα με προσιτά δίδακτρα, χωρίς κόστος επανεξέτασης,
προσαρμοσμένο στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σου.

Ένα επαγγελματικό εφόδιο με το κύρος και την εμπειρία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης Ευρωεργασιακή, το οποίο, έως σήμερα, έχει καταρτίσει πάνω από 16.000 ενήλικες.

Αναγνωρισμένο από τον
ΑΣΕΠ - Ανεξάρτητη Αρχή, Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Νομίζεις δε γίνεται;

Η Eυρωεργασιακή Α.Ε. με 25 χρόνια πορείας στην κατάρτιση ενηλίκων, συνεχίζει δυναμικά εισάγοντας ένα πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών που απευθύνεται κατ' αποκλειστικότητα σε ενήλικες, στηριζόμενο στην πιστοποίηση LRN.

Ένα επαγγελματικό εφόδιο με τη σύμπραξη δύο πιστοποιημένων με ISO, για την εκπαιδευτική τους αποτελεσματικότητα, φορέων και με καθηγητές πιστοποιημένους στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Επωφελήσου κι ανέπτυξε τις γλωσσικές σου ικανότητες μαζί μας.

Ρώτα τους εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς εκπροσώπους μας.

Γίνεται!

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»

Κάνε την αίτησή σου μαζί μας!
Έλα στο ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ:
Ηρώων Πολυτεχνείου 40, Ηλιούπολη - τηλ.: 2109942373 - 2109916511

Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων από 29 έως 64 ετών σε κλάδους αιχμής «VOUCHER 29-64».

Η δράση «VOUCHER 29-64», δίνει τη δυνατότητα σε 23.000 άνεργους δικαιούχους από 29 έως 64 ετών, να μετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, που θα περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών, σε 60 ειδικότητες 10 αναπτυσσόμενων κλάδων της ελληνικής οικονομίας
 • Πρακτική άσκηση 500 ωρών σε επιχειρήσεις κλάδων αιχμής, όπως: εμπόριο, logistics (αποθήκευση-μεταφορές), ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορικής), Τουρισμός, Τρόφιμα-Ποτά, Βιομηχανία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Έργα Υποδομών και Τεχνικά Επαγγέλματα, Περιβάλλον-Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων & Αγροτικός Τομέας.
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής για την επιλογή ειδικότητας κατάρτισης-πιστοποίησης προσόντων, τοποθέτησης σε επιχείρηση πρακτικής και υποστήριξη της πρόσληψης μετά την ολοκλήρωση
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.600,00€, το οποίο θα λάβουν οι δικαιούχοι άνεργοι με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, θα υπάρχει δυνατότητα για 6μηνη Απασχόληση, πρόσληψη με ένσημα, σε επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση, σε ποσοστό 50% των καταρτισθέντων.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

 • Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Ηλικία 29-64 ετών (Γεννηθέντες 01.01.1953 – 31.12.1987)
 • Να μην υπάρχει μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 • Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ και ΤΕΙ

Κριτήρια επιλογής:
Οι δικαιούχου θα επιλεγούν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα βάσει μοριοδότησης των παρακάτω κριτηρίων:

 • Το συνολικό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2015
 • Η διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
 • Η ηλικία του υποψηφίου
 • Οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)
 • Η αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)
 • Η ύπαρξη προστατευόμενου/ων τέκνου/ων ΑΜΕΑ 67% και άνω

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στο τηλ.: 210 9942373 από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00- 17:00.

Αναμονή Προκήρυξης νέου προγράμματος «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης, Πιστοποίησης & Απασχόλησης, για άνεργους 29-64 ετών – VOUCHER 29-64

Αναμένεται άμεσα, εντός Οκτωβρίου 2016, να προκηρυχθεί από το υπουργείο Εργασίας το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων από 29 έως 64 ετών σε κλάδους αιχμής «VOUCHER 29-64».

Η δράση «VOUCHER 29-64», δίνει τη δυνατότητα σε 23.000 άνεργους δικαιούχους από 29 έως 64 ετών, να μετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, που θα περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών, σε 59 ειδικότητες 10 αναπτυσσόμενων κλάδων της ελληνικής οικονομίας
 • Πρακτική άσκηση 500 ωρών σε επιχειρήσεις κλάδων αιχμής, όπως: εμπόριο, logistics (αποθήκευση-μεταφορές), ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορικής), Τουρισμός, Τρόφιμα-Ποτά, Βιομηχανία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Έργα Υποδομών και Τεχνικά Επαγγέλματα, Περιβάλλον-Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων & Αγροτικός Τομέας.
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής για την επιλογή ειδικότητας κατάρτισης-πιστοποίησης προσόντων, τοποθέτησης σε επιχείρηση πρακτικής και υποστήριξη της πρόσληψης μετά την ολοκλήρωση
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.600 €, το οποίο θα λάβουν οι δικαιούχοι άνεργοι με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, θα υπάρχει δυνατότητα για:

 • 6μηνη Απασχόληση, πρόσληψη με ένσημα, σε επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στο 50% των καταρτισθέντων.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής :

 • Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
 • Ηλικία 29-64 ετών (Γεννηθέντες 01.01.1952 – 31.12.1987)
 • Να μην υπάρχει μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
Κριτήρια επιλογής :

Οι δικαιούχου θα επιλεγούν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα βάσει μοριοδότησης των παρακάτω κριτηρίων :

 • Το συνολικό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2015
 • Η διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία κατά τα τελευταία 10 χρόνια

Αν είστε άνεργοι ηλικίας 29-64 ετών και θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα συμπληρώστε την επόμενη φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία και διευκρίνιση.

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στο τηλ.: 210 9942373 καθημερινά 09:00- 17:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή.