Προγράμματα στο πλαίσιο των ΤΟΠΣΑ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΟΠΣΑ (Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»),  ΩΣ ΕΞΗΣ:

 1. Α.Σ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, όπου το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ είναι συντονιστής της σύμπραξης. Η παρέμβαση η οποία έχει σχεδιαστεί για την περιοχή του Αγίου Νικολάου Κρήτης με τον τίτλο: «Κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα Ν. Λασιθίου, περιλαμβάνει:

  -Εξειδικευμένη ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας και συναφείς μελέτες
  -Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των ομάδων στόχου
  -Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την ένταξη στην απασχόληση των 80 ωφελουμένων
  -Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχου
  -Δικτύωση Φορέων και Υπηρεσιών
  -Συμβουλευτική Υποστήριξη των ωφελουμένων και των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας

  Στο συγκεκριμένο έργο το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε έχει αναλάβει το συντονισμό των δράσεων, την υλοποίηση μέρους της κατάρτισης και της συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων.

 2. Α.Σ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, όπου το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ είναι εταίρος της σύμπραξης. Η παρέμβαση έχει σχεδιαστεί για την περιοχή της Κέρκυρας με τον τίτλο «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα δήμου κέρκυρας» και περιλαμβάνει:

  -Εξειδικευμένη ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας και συναφείς μελέτες
  -Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των ομάδων στόχου
  -Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την ένταξη στην απασχόληση των 80 ωφελουμένων
  -Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχου
  -Δικτύωση Φορέων και Υπηρεσιών
  -Συμβουλευτική Υποστήριξη των ωφελουμένων και των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας

  Στο συγκεκριμένο έργο το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε έχει αναλάβει τη δράση της κατάρτισης και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ωφελουμένων.


 3. Α.Σ «C.ΙΝ.Ε.ΕΜ. Δίκτυο προώθησης της Ανταγωνιστικότητας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας & Απασχόλησης (Competitiveness Innovation Entrepreneurship & Employment)», όπου το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε είναι εταίρος της σύμπραξης. Η παρέμβαση έχει σχεδιαστεί για την περιοχή των Ιωαννίνων, με τίτλο: «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αποφοίτων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και περιλαμβάνει:

  -Εξειδικευμένη ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας και συναφείς μελέτες
  -Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των ομάδων στόχου
  -Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την ένταξη στην απασχόληση των 80 ωφελουμένων
  -Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχου
  -Δικτύωση Φορέων και Υπηρεσιών
  -Συμβουλευτική Υποστήριξη των ωφελουμένων και των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας

  Στο συγκεκριμένο έργο το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε έχει αναλάβει το σύνολο της κατάρτισης καθώς επίσης και τη συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υποδοχή-επιλογή.