Προγράμματα «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΣΠΑ 2007-2013
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
Άξονας Προτεραιότητας «08, Πράξη 2: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» & Πράξη 1; Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης

Πρόσκληση / Ανακοίνωση

Για Προγράμματα «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Το πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε.  θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία εντάσσονται στο εγκεκριμένο υποέργο της πράξης «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου & 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι:

Α/Α προγράμματος Τίτλος Προγράμματος Επίπεδο εκπαίδευσης Αριθμός καταρτιζομένων Διάρκεια του προγράμματος Χρονική περίοδος υλοποίησης Τόπος υλοποίησης Υποβολή αιτήσεων
11 / 12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ 40 100 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013-ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΚΟΖΑΝΗ Σε εξέλιξη
13/ 14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ 40 100 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013-ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΑΤΤΙΚΗ Σε εξέλιξη


Α/Α προγράμματος Τίτλος Προγράμματος Επίπεδο εκπαίδευσης Αριθμός καταρτιζομένων Διάρκεια του προγράμματος Χρονική περίοδος υλοποίησης Τόπος υλοποίησης Υποβολή αιτήσεων
4, 5, 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ 60 100 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013-ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΚΡΗΤΗ, Ν.Λασιθίου Σε εξέλιξη

Το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 100 ώρες εκπαίδευσης, από τις οποίες 30 ώρες κλασικής εκπαίδευσης στην τάξη (αίθουσα) από τον εκπαιδευτή, με την μορφή πέντε (5) σεμιναρίων διάρκειας έξι (6) ωρών έκαστο, αλλά και 70 ώρες τηλε-κατάρτισης από το σπίτι ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος Η/Υ στη διατιθέμενη από τον φορέα αίθουσα πληροφορικής, πάντα με την παρακολούθηση του υπεύθυνου επόπτη.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού ICTIntermediateτου φορέα πιστοποίησης ICTEUROPE. Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν επίδομα 2 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης. Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ) των περιοχών όπου μόνιμα διαμένουν και να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων προκειμένου, μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης παρέμβασης, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα προγράμματα και να παραλάβουν το ειδικό παραπεμπτικό σημείωμα του ΚΠΑ προς το KEK ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α,Ε

Πληροφορίες: ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε, Ηρώων Πολυτεχνείου 40 & Ζηνοδότου –Ηλιούπολη, τηλ 2109942373.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης