Αναμένεται νέα δράση: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για ανέργους νέους έως 29 ετών

Αναμένεται να προκηρυχθεί από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το Μάρτιο του 2013 δράση με τίτλο: “Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών”.

Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε κάθε είδους επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher*για:

 • Κατάρτιση έως 100 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες) σε συνδυασμό με
 • καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring.
 • Πρακτική άσκηση / Εργασιακή εμπειρία πέντε (5) μηνών σε επιχειρήσεις.
 • Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.

Ωφελούμενοι θα είναι:

  • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως είκοσι εννέα (29) ετών,
  • Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμια μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησής τους στο πρόγραμμα.

Η εν λόγω δράση παρέχει:
Α) στον άνεργο νέο:

 • Επίδομα κατάρτισης 5€ ανά ώρα κατάρτισης (περίπου 500 ευρώ).
 • Αμοιβή 460€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους AEI/TEI).
 • Αμοιβή 400€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
 • Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Β) στην επιχείρηση:

 • Την δυνατότητα να επωφεληθούν από την προσφορά 500 έως 600 ανθρωποωρών εργασίας ανά νέο άνεργο που θα απασχολήσουν
 • Την πιθανότητα να εντοπίσουν μέσα από αυτή την δράση, εργαζόμενους εξαιρετικής απόδοσης, που θα ήθελαν πιθανόν να προσλάβουν άμεσα ή στο εγγύς μέλλον
 • Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος, για τις επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας
 • Ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης

Γιατί στoΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
Η ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ διαθέτει πολυετή εμπειρία, αλλά και την απαραίτητη τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδομή που της επιτρέπουν να παρέχει:

 • Αξιόπιστη ενημέρωση στους ανέργους για τη διαδικασία του Training Voucher (επιταγή κατάρτισης).
 • Αποτελεσματική Επαγγελματική Κατάρτιση –Σύνδεση και Προώθηση στην αγορά εργασίας.
 • Τήρηση των αρχών και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Εκπαίδευση από Πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτές ενηλίκων, σε σύγχρονες Εκπαιδευτικές Δομές.

Εξειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων επιδεικνύοντας αξιόλογο έργο και σημαντικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού.
Τα τελευταία 20 χρόνια, αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων & Εργαζομένων.
Διαθέτει υψηλά πρότυπα ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.


Το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή ΑΕ στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης ως πάροχος, συνεργάζεται  με την  ICAP Group – PeopleSolutionsγια τη διάθεση των νέων σε εταιρείες.
 • Για τον νέο άνεργο: Από τις 20/02/2013 θα είναι διαθέσιμος ιστότοπος www.vriskodoulia.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν το βιογραφικό τους, και να τεθούν υποψηφίοι για επιδοτούμενη απασχόληση στις μεγαλύτερες εταιρείες της Ελλάδας
 • Για την επιχείρηση: Είναι διαθέσιμος ιστότοπος www.icapcareer.gr/praktikiaskisi , όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις ανάγκες σε άτομα, ειδικότητες και επίπεδο εκπαίδευσης.

Τι είναι το VOUCHER;

* VOUCHER: το «εισιτήριο» για την αγορά εργασίας!
Το Training Voucher αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από πιστοποιημένους παρόχους
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εισάγει το Training Voucher-Επιταγή Κατάρτισης ως ένα απλό, εύχρηστο και ευέλικτο εργαλείο για την αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
Η «Επιταγή Κατάρτισης» προσφέρεται σε ανέργους και ενσωματώνει συγκεκριμένη οικονομική αξία για την «ανταλλαγή» της αποκλειστικά με υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχονται από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Με την επιταγή κατάρτισης, οι άνεργοι συμμετέχουν σε Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά, ενώ λαμβάνουν και εκπαιδευτικό επίδομα. 

Δικαιούχος : Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων ΕΚΤ / Χρηματοδότηση:Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013