Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για ανέργους νέους έως 29 ετών

Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε κάθε είδους επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Την προκήρυξη μπορείτε να τη βρείτε εδώ.


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher* για:

 • Κατάρτιση 80 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες) σε συνδυασμό με
 • Καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring.
 • Πρακτική άσκηση / Εργασιακή εμπειρία πέντε (5) μηνών σε επιχειρήσεις.
 • Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.

Ωφελούμενοι θα είναι:

 • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως είκοσι εννέα (29) ετών, (γεννηθέντες από 01/01/1983 και έπειτα)
 • Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμια μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών, (γεννηθέντες από 01/01/1983 και έπειτα)

Η εν λόγω δράση παρέχει:


Α) στον άνεργο νέο:

 • Επίδομα κατάρτισης 5€ ανά ώρα κατάρτισης (περίπου 400 ευρώ).
 • Αμοιβή 460€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους AEI/TEI).
 • Αμοιβή 400€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
 • Η Δράση είναι 100% επιδοτούμενη.
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή τους, συνολικού ύψους (θεωρία και πρακτική) 2.700€ για μεν τους πτυχιούχους ΑΕΙ /ΤΕΙ και 2.400€ για δε τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 • Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Β) στην επιχείρηση:

 • Την πιθανότητα να εντοπίσουν μέσα από αυτή την δράση, εργαζόμενους εξαιρετικής απόδοσης, που θα ήθελαν πιθανόν να προσλάβουν άμεσα ή στο εγγύς μέλλον
 • Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος, για τις επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας
 • Ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης

Προγράμματα Κατάρτισης συνολικής διάρκειας 80Ω

 1. Προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, δείτε εδώ
 2. Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά θεματικό αντικείμενο, δείτε εδώ

 

Δείτε τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις εδώ.


Τι είναι το VOUCHER;


* VOUCHER: το «εισιτήριο» για την αγορά εργασίας!


Το Training Voucher αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από πιστοποιημένους παρόχους
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εισάγει το Training Voucher-Επιταγή Κατάρτισης ως ένα απλό, εύχρηστο και ευέλικτο εργαλείο για την αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
Η «Επιταγή Κατάρτισης» προσφέρεται σε ανέργους και ενσωματώνει συγκεκριμένη οικονομική αξία για την «ανταλλαγή» της αποκλειστικά με υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχονται από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Με την επιταγή κατάρτισης, οι άνεργοι συμμετέχουν σε Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά, ενώ λαμβάνουν και εκπαιδευτικό επίδομα. 


Η υποβολή της αίτησής σας στο πλαίσιο της παρούσας δράσης των νέων έως 29 ετών, γίνεται εδώ.

Προσοχή!

Κατά την υποβολή της αίτησής σας στο www.voucher.gov.gr θα πρέπει να διαφυλάξετε το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής σας, το οποίο αναγράφει τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός

Για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα,πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 15/04/2013 και λήγει την 20/5/2013 και ώρα 24.00.

Γιατί στo ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ


Η ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ διαθέτει πολυετή εμπειρία, αλλά και την απαραίτητη τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδομή που της επιτρέπουν να παρέχει:
 • Αξιόπιστη ενημέρωση στους ανέργους για τη διαδικασία του Training Voucher (επιταγή κατάρτισης).
 • Αποτελεσματική Επαγγελματική Κατάρτιση –Σύνδεση και Προώθηση στην αγορά εργασίας.
 • Τήρηση των αρχών και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Εκπαίδευση από Πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτές ενηλίκων, σε σύγχρονες Εκπαιδευτικές Δομές.

Εξειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων επιδεικνύοντας αξιόλογο έργο και σημαντικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού.
Τα τελευταία 20 χρόνια, αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων & Εργαζομένων.
Διαθέτει υψηλά πρότυπα ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.


Το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή ΑΕ στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, συνεργάζεται  με την  ICAP Group – PeopleSolutions με στόχο τη σύζευξη θέσεων εργασίας με τα προσόντα των ανέργων. Ήδη μέχρι τώρα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απασχόληση των ανέργων 1216 επιχειρήσεις, προσφέροντας 9.551 θέσεις απασχόλησης.

Δικαιούχος : Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων ΕΚΤ /
Χρηματοδότηση:Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013