Επιταγή Εισόδου για Άνεργους Νέους του Τουριστικού Κλάδου

Εγκρίθηκαν την 31/01/2014 10.000 νέοι επιτυχόντες με καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης της επιταγής έως την 30/04/2014.

Το πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου VOUCHER στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών στον κλάδο του Τουρισμού", αποτελεί μια νέα και καινοτόμο προσπάθεια αντιμετώπισης της συνεχώς αυξανόμενης νεανικής ανεργίας με την προώθηση μεγάλου αριθμού νέων ανέργων στον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007- 2013 υλοποιείται το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία απασχόλησης για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών και προδιαγράφει μία επιτυχημένη επαγγελματική εξέλιξη στον τομέα του τουρισμού. Μέσω αλληλένδετων δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής καθοδήγησης και τοποθέτησης στην απασχόληση, οι άνεργοι νέοι και νέες θα αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά εφόδια για να σταδιοδρομήσουν στον τουριστικό τομέα και να ενισχύσουν έμμεσα ή άμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου VOUCHER στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών στον Κλάδο του Τουρισμού" περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

 1. Κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών σε σύγχρονα εκπαιδευτικά αντικείμενα με ιδιαίτερη ζήτηση από επιχειρήσεις τουρισμού.
 2. Συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης
 3. Απασχόληση / πρακτική άσκηση διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών, δηλαδή τεσσάρων (4) περίπου μηνών, σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας
 4. Προώθηση στην εργασία με την προοπτική πρόσληψης των ανέργων με τά το πέρας της πρακτικής άσκησης Το πρόγραμμα "Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους Ηλικίας έως 29 Ετών στον Κλάδο του Τουρισμού", όπως οργανώνεται και υλοποιείται από το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε, εξασφαλίζει την επαγγελματική πρόοδο και ανέλιξη.

Παροχές προγράμματος

Το πρόγραμμα "Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους Ηλικίας έως 29 Ετών στον Κλάδο του Τουρισμού" περιλαμβάνει σημαντικές παροχές σε όσους από τους ανέργους ενταχθούν σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα, οι παροχές του προγράμματος είναι οι εξής:

 • Εκπαιδευτικό επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ύψους 400€  για όλους τους ωφελούμενους
 • Εκπαιδευτικό επίδομα πρακτικής άσκησης ύψους 2.300€ για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι
 • Εκπαιδευτικό επίδομα πρακτικής άσκησης ύψους 2.000€ για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.).
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και Ασφαλιστική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης
 • Επιχορήγηση των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης σε περίπτωση που προβούν στην πρόσληψη των ωφελουμένων. Ενημερωθείτε άμεσα και ενταχθείτε στο πρόγραμμα μέσω του ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α,Ε για την εγγυημένη επίτευξη των επαγγελματικών σας στόχων.

Δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής (συμπληρώνεται από το ΚΕΚ) Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνεται από το ΚΕΚ)
 • Αριθμός ΚΑΥΑΣ (σε περίπτωση που έχετε κάνει μόνοι σας την αίτηση)
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αριθμός Λογαριασμού και IBAN (φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου)
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ
 • Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών (γυμνάσιο, λύκειο, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ)- για ξενόγλωσσα απολυτήρια απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας
 • Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών
 • Επικυρωμένο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το έτος 2012 (εισοδήματα 2011)
 • ΑΜΚΑ (φωτοτυπία εγγράφου που αποδεικνύεται ο Α.Μ.Κ.Α)
 • Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ

Θεματικά Αντικείμενα:

Η θεωρητική κατάρτιση, διάρκειας 80 ωρών, θα περιλαμβάνει αντικείμενα με την μεγαλύτερη ζήτηση από τον επιχειρηματικό κόσμο που δραστηριοποιείται άμεσα ή έμμεσα στον τομέα του τουρισμού.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης θα σχεδιάσουν και θα αναπτύξουν τα θεματικά αντικείμενα της κατάρτισης και το περιεχόμενο της έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν το σύνολο των βασικών και επί μέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή ειδικότητας, καθώς και τις αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκρισή τους στις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν. Τα προγράμματα τα οποία θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν θα καλύπτουν τουλάχιστον 10 βασικές ειδικότητες που απασχολούνται στον τουριστικό τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης θα περιλαμβάνει κατά το 20% της συνολικής του διάρκειας (16 ώρες), θεματικές ενότητες που αφορούν "οριζόντιες δεξιότητες" και περιλαμβάνουν:

 • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 • Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης

Στο πλαίσιο της τελευταίας θεματικής ενότητας, θα πραγματοποιηθούν επιτόπιες επισκέψεις των καταρτιζομένων στους χώρους διεξαγωγής της πρακτικής τους άσκησης, προκειμένου να λάβουν επαρκή ενημέρωση για θέματα που άπτονται της λειτουργίας της και να μπορέσουν να ενσωματωθούν ομαλότερα σ’ αυτή.

 • Προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, δείτε εδώ
 • Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά θεματικό αντικείμενο, δείτε εδώ

Δείτε τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις εδώ.