Κατάρτιση ανέργων – επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας

Περιγραφή

Το πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με τη μορφή προγραμμάτων εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (1.200 ώρες) με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (on the job training), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δημόσια νοσοκομεία και υπηρεσίες αυτών.

Την προκήρυξη μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει

 • Θεωρητική Κατάρτιση διάρκειας εώς 240 ωρών, σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα με υψηλότατη ζήτηση για την λειτουργία μιας σύγχρονης μονάδας υγείας. Η συνολική επιδότηση για την θεωρητική κατάρτιση ανέρχεται στα 1.500€.
 • Πρακτική άσκηση / απασχόληση σε Δημόσια Νοσοκομεία διάρκειας 960 ωρών. Η συνολική επιδότηση για την πρακτική άσκηση ανέρχεται στα 6.000€.
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Ωφελούμενοι θα είναι

Άνεργοι AEI-TEI επαγγελματίες υγείας, (γιατροί, νοσηλευτές, λοιπό οικονομικό-διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων και διάφορες ειδικότητες παραϊατρικών επαγγελμάτων). Οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν αυτοί λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας έχει εγκρίνει συνολικά 1.300 θέσεις πανελλαδικά εκ των οποίων οι 640 αφορούν την Περιφέρεια Αττικής με την εξής κατανομή ειδικοτήτων:
 • Ιατροί
 • Νοσηλευτές/τριες
 • ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας
 • ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
 • ΤΕ Ακτινολόγων – Ραδιολόγων
 • Διοικητικοί Οικονομικοί Υπάλληλοι
 • Υπάλληλοι Πληροφορικής

Δικαιολογητικά

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, εντός ημερών 10 ημερών οφείλει να προσκομίσει : i. Την Αίτηση Συμμετοχής του. ii. Ακριβή αντίγραφα δικαιολογητικών για την απόδειξη των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω.
 • Τίτλος σπουδών.
 • Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
 • Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας (και οι 2 όψεις)
 • Ακριβές αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα 2012).
 • Πρόσθετα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την μοριοδότηση του στο πλαίσιο κριτηρίου, που δεν καλύπτεται από τα προηγούμενα δικαιολογητικά (π.χ. μονογονέας κλπ)