Nέο πρόγραμμα voucher 2019 για ανέργους 30-45 ετών

Το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα voucher 2019 για ανέργους 30-45 ετών

Τα αποτελέσματα του επιδοτούμενου προγράμματος απασχόλησης ανέργων, με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ, γνωστό και ως voucher 30-45περιμένουμε να ανακοινωθούν.

Εάν είστε ανάμεσα στους ωφελούμενους επιλέξτε το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή για

·         να ενεργοποιήσετε την επιταγή σας,

·         να εκπαιδευτείτε

·         να πιστοποιηθείτε

·         να λάβετε τις υπηρεσίες της Συμβουλευτικής

·         και να εξασφαλίσετε εργασία σε μια από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις!

Και όχι μόνον… Δείτε παρακάτω τα οφέλη που σας προσφέρει το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή.Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενεργοποιήσετε την επιταγή κατάρτισης(trainingvoucher) και να υποβάλετε τα κάτωθι δικαιολογητικά στο ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, Ηρώων Πολυτεχνείου 40, Ηλιούπολη, ώρες 10.00–15.00, υπεύθυνη κα Μαρία Μαστοράκη.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:


·         Αντίγραφο δελτίου Ταυτότητας,

·         Βεβαίωση ανεργίας,

·         Αντίγραφο τίτλου σπουδών καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.

·         Αντίγραφο Πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας (τουλάχιστον καλή γνώση).

·         Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είστε σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και στην οποία θα δηλώνετε: «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής».

·         Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι αποδέχεστε τον αποκλεισμό σας από την πράξη σε περίπτωση που προκύψουν αντίθετα αποδεικτικά στοιχεία ως προς α) Τη συμμετοχή σας σε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, β) Την ιδιότητά σας ως άνεργος/η και γ) Τη δήλωσή σας ότι δεν είστε σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια.

Σημείωση: Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο οριστικό Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη δράση (θεωρία, συμβουλευτική, πιστοποίηση και πρακτική άσκηση) έως την ολοκλήρωσή της πρακτικής άσκησης και της συμβουλευτικής.

Οι υπηρεσίες που σας προσφέρει το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή

Το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή παρέχει την θεωρητική κατάρτιση, ενώ σε συνεργασία με την υπηρεσία weconsultπαρέχονται η επαγγελματική συμβουλευτική και η σύζευξη των ανέργων με τις επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση . Επιπλέον, τοΚΕΚ Ευρωεργασιακή θαμεριμνήσειγιατηνπροετοιμασίατωνωφελουμένωνγια τηνσυμμετοχήτουςστιςεξετάσειςπιστοποίησης.Τα οφέλη

Όσοι εγγραφούν στο ΚΕΚ Ευρωεργασιακή εξασφαλίζουν χωρίς καμία επιπλέον χρέωση:

·                ΔΩΡΕΑΝ θέση σε ειδικό σεμινάριο personalcoaching

διδάσκονται τρόποι ανάπτυξης υγιούς αυτοπεποίθησης, διαχείρισης άγχους, βελτίωσης συναισθηματικής κατάστασης, ενώ παράλληλα διδάσκονται τρόποι για την συνειδητοποίηση των προσόντων, την διερεύνηση διαθέσιμων επαγγελματικών επιλογών και τον καθορισμός στόχων και στρατηγικής για την επίτευξή τους

·                ΔΩΡΕΑΝ την κάρτα weconsultCLUB

Το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή συνεργάζεται με την υπηρεσία weconsultγια την παροχή της Συμβουλευτικής και προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ την Μπλε Κάρτα Μέλους weconsultCLUB. Με την BlueCard απολαμβάνετε υπηρεσίες όπως Συμβουλευτική, χάραξη προσωπικής στρατηγικής, ειδικές τιμές για συμπλήρωση αιτήσεων σε προκηρύξεις του Δημοσίου, έγκαιρη ενημέρωση για τις ανοικτές θέσεις εργασίας κ.ά.

·                ΔΩΡΕΑΝ πακέτο εκπαίδευσης και πιστοποίησης Wordpressή Photoshop

Η εκπαίδευση έχει διάρκεια 400 ωρών, μέσω τηλεκατάρτισης (e-learning) και οδηγεί σε Πιστοποίηση των γνώσεων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατασκευής ιστοσελίδων wordpressή στο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας Photoshop

·                ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα εκπαίδευσης της Αγγλικής γλώσσας

Tο πρόγραμμα παρέχεται μετά το πέρας της κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, έχει διάρκεια 100 ωρών και προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για τις εξετάσεις επιπέδου C2 (Proficiency) για την απόκτηση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας LRN. Η πιστοποίηση LRNπαρέχεται από τον φορέα πιστοποίησης LearningResourcesNetwork, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αποδεκτή από το ΑΣΕΠ και το Ofqual (OfficeofQualificationsandExaminationsRegulations) και οι εξετάσεις του διενεργούνται στην Ελλάδα δυο φορές το χρόνο.Το πρόγραμμα

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 2.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).Το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή με πολυετή εμπειρία και ενεργή συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων, συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει:
- παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες)
- παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και
- πρακτική άσκηση on the job training συνολικήςδιάρκειαςδιακοσίων (200) ωρών.


Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες
-
Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
- Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
-
Προγραμματιστής βάσεων δεδομένωνΤο εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελουμένων έχει οριστεί στα 2.800. Πιο συγκεκριμένα, ο ωφελούμενος θα λαμβάνει τις υπηρεσίες κατάρτισης πέντε ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (6 ώρες/ημέρα) και το ποσό το οποίο θα εισπράξει είναι 2.800 ευρώ:επίδομαθεωρητικήςκατάρτισης 2.000,00 Ευρώ (400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και επίδομα πρακτικής άσκησης 800,00 Ευρώ (200 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα).

Πιστοποίηση

Η επιτυχία του Ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι απαραίτητη για τη συνέχισή αυτού στην πρακτική άσκηση. Χωρίς την απόκτηση πιστοποίησης ο Ωφελούμενος δεν δύναται να συμμετέχει στην πρακτική άσκηση, ούτε στη συμβουλευτική.

Συμβουλευτική

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης μέσω εξειδικευμένων στελεχών/Συμβούλων και περιλαμβάνουν δύο (2) ατομικές συνεδρίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν:
1.
    Μετά τη λήξη της θεωρητικής κατάρτισης η οποία θα εστιάσει στην προετοιμασία των ωφελούμενων για την ομαλή ένταξή τους στην πρακτική άσκηση.
2.
    Μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης η οποία θα εστιάσει στην προετοιμασία του ωφελούμενου για την επερχόμενη είσοδό του στην αγορά εργασίας.

Πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση – onthejobtraining των ωφελούμενων σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης της επιλογής τους, θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.
Η πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις, ξεκινά μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης. Στο διάστημα αυτό οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν ήδη συμμετάσχει στις εξετάσεις ή /και επανεξετάσεις πιστοποίησης, να έχουν επιτύχει σε αυτές και να έχουν κάνει την πρώτη (1η) ατομική συνεδρία.
Η ημερήσια πρακτική άσκηση ολοκληρώνεται εντός του ωραρίου λειτουργίας της εταιρείας. Δεν επιτρέπεται πρακτική άσκηση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες. Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης, είναι έξι (6) ώρες συνεχούς ωραρίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER

Για περισσότερες πληροφορίες και για να ενεργοποιήσετε το Voucher, καλέστε ΣΗΜΕΡΑ στο ΚΕΚ Ευρωεργασιακή (2109942373. Μαρία Μαστοράκη) ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας εδώ