ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης Προσαρμοσμένα στις Τοπικές Αγορές Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)

Τα ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας) αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», με φορέα διαχείρισης, την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής.

Αντικείμενο των πράξεων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Στο κόστος των συγκεκριμένων πράξεων δεν περιλαμβάνεται το κόστος δημιουργίας της θέσης απασχόλησης. Οι υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Έμφαση θα δοθεί τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τα ΤΟΠΣΑ υλοποιούνται μέσω εταιρικών σχημάτων, τα οποία ονομάζονται Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.). Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις έχουν τη μορφή Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιριών (ΑΜΚΕ), ενώ η οργάνωση και η λειτουργία τους, ρυθμίζεται από το άρθρο 18 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α). Οι εν λόγω Συμπράξεις επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και λειτουργούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης που έχουν αναλάβει, στα πλαίσια των ΤΟΠΣΑ. Τα μέλη της κάθε Α.Σ ορίζουν συντονιστή εταίρο, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και διαχείριση του τοπικού σχεδίου δράσης.

Τοπικές Δράσεις για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)

Στόχος των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ)είναι να συμβάλουν στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων.

Οι δράσεις αποσκοπούν στην κινητοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ταυτόχρονα στην πολύπλευρη και ουσιαστική προετοιμασία των ωφελουμένων ανέργων ώστε να:

  • τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας υφιστάμενων επιχειρήσεων
  • ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους
  • αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα
  • αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.

Οι δράσεις καλύπτουν όλη τη χώρα και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο από Αναπτυξιακές Συμπράξεις, οι οποίες λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Οι Συμπράξεις προσδιορίζουν σε Σχέδια Δράσης τους τομείς παρέμβασης και τις συγκεκριμένες περιοχές υλοποίησής τους.

Στο πλαίσιο της Κ.Π. EQUAL συμμετείχε στη Σύμπραξη

  1. ΔΙ.ΚΑ.ΔΙ. - ROM «Δίκτυο για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων κατά των ROM» (επισυνάπτω banner)

Στο πλαίσιο συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, συμμετείχε στις ενώσεις:

  1. Πρόγραμμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας  (ΕΣΔΥ), Κατάρτιση Επαγγελματιών Υγείας σε Καινοτόμες Πρακτικές και Μεθόδους με τη Χρήση Ψηφιακών εργαλείων: σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ και Ολυμπιακό ΚΕΚ
  2. Πρόγραμμα του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α), ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΣΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, σε συνεργασία με το ΚΕΚ INTEGRATION και το ΔΕΛΤΑ ΚΕΚ
  3. Πληροφόρηση – επιμόρφωση – τοπική ανάπτυξη ΠΕΤΑ Α.Ε, «Καθ’ οδόν προς το Σύγχρονο Δήμο». Επιμόρφωση Εργαζομένων στις σύγχρονες εφαρμογές πληροφορικής