Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων πόρων) έχει προκηρύξει στο πλαίσιο του Ε.Π Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Θ.Α 4 με τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ πρόσκληση προς υποψήφιες Αναπτυξιακές Συμπράξεις, με τίτλο:
«Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας»

Οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας (ένας σε κάθε Περιφέρεια), θα παρέχουν υπηρεσίες μίας στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα αναλάβουν ανάλογα με τις ανάγκες και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της εκάστοτε Περιφέρειας αναφοράς να παρέχουν υπηρεσίες όπως:

 • Πληροφόρηση και ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά και τους σκοπούς της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 • Παρακίνηση και υποστήριξη της σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων με την παροχή υπηρεσιών κινητοποίησης, υποστήριξης και συμβουλευτικής (coaching και mentoring)
 • Παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας που θα προσφέρουν κοινή επιχειρηματική έδρα, ή/και συμβουλευτική στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, κοινή διοικητική και λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής ή μέρος αυτών κλπ.

Επιπρόσθετα οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα επιδιώκουν:

 • την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, μέσω της προώθησης τοπικών συμφωνιών συνεργασίας (local pacts) μεταξύ των Κοινωνικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων
 • τη δικτύωση των Κοιν.Σ.Eπ. σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τη δημιουργία συστάδων (clusters) κοινωνικών επιχειρήσεων
 • την υποστήριξη διακρατικών συνεργασιών με φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας του εξωτερικού
 • την υποστήριξη νέων κοινωνικών επιχειρηματιών αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα τύπου ERASMUS νέων κοινωνικών επιχειρηματιών.

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε μετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) και της κοινωνικής οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης», με εταίρους τους εξής φορείς:

 • Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (Συντονιστής εταίρος)
 • Περιφέρεια Κρήτης
 • Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 • Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
 • Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
 • ΑΚΟΜΜ – Ψηλορείτης ΑΑΕ ΟΤΑ
 • Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ
 • Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης ΑΕ
 • Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης
 • «Αλληλεγγύη Κρήτης» Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων Ανάπτυξης Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και δια βίου μάθησης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ»
 • Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και δια βίου μάθησης ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ
 • Επιμελητήριο Ηρακλείου
 • Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε ΟΤΑ

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τίτλο «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» η Αναπτυξιακή Σύμπραξη μετέχει στην πράξη: «Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» στην Περιφέρεια Κρήτης.