• Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών, προβλέψεις νέων ειδικοτήτων
  • Οργάνωση βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης
  • Επιστημονική επιμέλεια, διοικητική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων
  • Διάθεση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και λογισμικού
  • Σύγχρονα εκπαιδευτικά πακέτα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με χρήση εφαρμογών ΤΠΕ.
  • Παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (E-learning)
  • Δημιουργία Σχεδίου Διαρθρωτικού Χαρακτήρα και υπαγωγή σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ
  • Δικτύωση μέσω της συμμετοχής σε εθνικά και διευρωπαϊκά δίκτυα
  • Υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης (ημερίδες, συνέδρια, εκδόσεις, ανακοινώσεις στο διαδίκτυο)