ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών, τα οποία συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας http://www.euroergasiaki.gr/ , κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού αυτού τόπου.

Το http://www.euroergasiaki.gr/ συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο χρήστης/επισκέπτης εγγράφεται στις υπηρεσίες του (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Ενημερωτικό Δελτίο, Επικοινωνία, Αίτηση Συμμετοχής, Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κ.λπ.) και όταν επισκέπτεται τις ιστοσελίδες του. Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι αποκλειστικά η ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ στα πλαίσια της συναλλαγής καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι υποχρεωμένη ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, η ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ, βάσει συγκατάθεσης του πελάτη, νόμου ή δικαστικής απόφασης. Η ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ δηλώνει ότι κατά το διάστημα τήρησης των εν λόγω στοιχείων / προσωπικών δεδομένων θα χρησιμοποιεί αυτά σύννομα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τήρησης της εμπιστευτικότητας αυτών. Η ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ θα διαγράφει τα στοιχεία αυτά από το αρχείο της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο χρήστης/επισκέπτης, απευθυνόμενος εγγράφως προς το http://www.euroergasiaki.gr/ έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από αυτό, δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης αυτών καθώς και δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν οποτεδήποτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.(άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997). Η ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη/επισκέπτη και των μεταδιδομένων πληροφοριών και δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το http://www.euroergasiaki.gr/ χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του, προκειμένου να τους ενημερώνει για νέες υπηρεσίες, τις οποίες παρέχει στους χρήστες και για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων σχετικών με το περιεχόμενο και το αντικείμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου. Επίσης τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία μαζί τους. Η ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ, στα πλαίσια της ανάπτυξης των προϊόντων και των υπηρεσιών της, έχει δημιουργήσει ένα σύστημα λήψης και διαχείρισης βιογραφικών για όλους τους ενδιαφερόμενους για εργασία ή για συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και μέσω της αποστολής μιας φόρμας που διατίθεται on line. Στη φόρμα αυτή θα πρέπει να καταγράφονται και τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Αυτά τα στοιχεία επεξεργάζονται εμπιστευτικά από την ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ και αποστέλλονται στις ενδιαφερόμενες εταιρίες, με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου. Η ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ μπορεί επίσης και κατά βούληση να αποστείλει το βιογραφικό του ενδιαφερόμενου, εχέμυθα, σε άλλες εταιρίες των οποίων οι θέσεις που προσφέρονται ταιριάζουν στο εργασιακό και ακαδημαϊκό προφίλ του αιτούντα. Η ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ δεσμεύεται ότι θα διαφυλάξει τα ατομικά δικαιώματα του κάθε ενδιαφερόμενου και δεν θα επιτρέψει τη διαρροή αυτών των στοιχείων σε τρίτους, εκτός από τις επιλογές του ενδιαφερόμενου και της ίδιας της ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ με σκοπό το συμφέρον του ενδιαφερόμενου.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη των υπηρεσιών του http://www.euroergasiaki.gr/, υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Εάν κάποιος χρήστης/επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του http://www.euroergasiaki.gr/.

Το http://www.euroergasiaki.gr/ δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του, σε κανένα τρίτο φορέα, χωρίς την συγκατάθεση των επισκεπτών-χρηστών του.